خودآگاهی

خودآگاهی نقش مهمی در زندگی انسان دارد. سلامت، رضایت و موفقیت هر فردی تا حد بسیار زیادی به میزان خودآگاهی وی بستگی دارد.

چگونه ممکن است کسی به موفقیت دست یابد و نداند که هدف او در زندگی چیست؟

چگونه ممکن است فردی بتواند هیجان ها و احساسات خود را به نحو صحیح هدایت و مدیریت کند، زمانی که اصولا متوجه هیجان های خود نمی شود؟

چگونه ممکن است فردی بتواند به شادی و احساسات مثبت دست یابد، زمانی که نمی داند علایق و لذت های او در چیست؟

خودآگاهی
  • چگونه خود را تعریف می کند؟
  • ملاک های ارزشمندی خود را چه می داند؟
  • به هنگام سختی ها چه می کند؟
  • چه میزان احتمال دارد که به رفتارهای پرخطر و ناسالم بپردازد؟
خودآگاهی

1-تا چه حد بدن خود را می شناسید و از آن مراقبت می کنید؟

۲-تا چه حد روان خود را می شناسید و از آن مراقبت می کنید؟

۱-تا چه حد بعد اجتماعی خود را می شناسید و از آن مراقبت می کنید؟

۱-تا چه حد بعد معنوی خود را می شناسید و از آن مراقبت می کنید؟

لطفا تجربیات خود را برای ما به اشتراک بگذارید.

پیامدهای این تجربیات در سلامت شما چه بوده است.

به یاد داشته باشید، انسان نیازهای مختلفی در هر یک از چهار بعد وجودی خود دارد که باید به صورت سالم به ارضای آنها بپردازد.

مهارت خودآگاهی به انسان کمک می کند تا بتواند از همه توانایی ها و مهارت های شخصی خود، به درستی استفاده کند. به عبارت دیگر، چنان چه توانایی خودآگاهی فرد ضعیف باشد، قادر نخواهد بود از سایر توانایی ها و مهارت های خود استفاده مناسب کند.

شناخت خود، اولین قدم در راه شناخت جهان خلقت و حتی خداوند است.

خودآگاهی

اهمیت خودآگاهی در چیست؟

لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

خودآگاهی
ارزشهای انسانی

لطفا نظرات و تجارب خود را با ما به اشتراک بگذارید تا برای بالا بردن درک جمعی در وبسایت انتشار دهیم.

قوانین: لطفا حتک حرمت به هیچ شخص و ارگانی صورت نگیرد.

فهرست ارزشهای انسانی چیست؟

چرا ارزش ها در زندگی مهم اند؟

کدام ارزش ها از نظر شما اهمیت دارد؟

نقش ارزش ها در سلامت جسمی چیست؟

نقش ارزش ها در سلامت روانی چیست؟

نقش ارزش ها در سلامت اجتماعی چیست؟ به عبارت دیگر، اگر در جامعه ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شود، چه اتفاقی می افتد؟

نقش ارزش ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی چیست؟