مقابله با مشکلات

موفقیت ها و پیشرفت ها و همچنین شکست های افراد به این بستگی دارد که چگونه با مشکلات و سختی های زندگی برخورد کنند. منظور از مقابله، دفع کردن، برخورد کردن و واکنش نشان دادن نسبت به سختی ها و مشکلات و نیز کنار آمدن، سازگار شدن، تطابق یافتن ودور زدن آنها است. به عبارت دیگر، مقابله یک کلمه تخصصی و علمی است و عبارت است از: کوشش های ذهنی یا تلاش های رفتاری برای از بین بردن، کاهش یا مدارا با فشارها، سختی ها و استرس های زندگی است.

مهارت زندگی
مهارت زندگی

۱-مقابله های هیجان مدار:هدف مقابله های هیجان مدار، کاهش پریشانی، آشفتگی و ناراحتی ناشی از مشکل است تا فرد آرام شود و بتواند فکر کند. 

۲-مقابله های مسئله مدار:حل مشکل و مسئله ای است که پیش آمده است. وقتی فرد با کمک مقابله های هیجان مدار، آرام شد با استفاده از مقابله های مسئله مدار سعی می کند تا راه حل های مناسب بیابد و مشکل خود را از میان بردارد.

مهارت زندگی

انواع مقابله های مسئله مدار:

سالم:

 • تفکر روی مشکل
 • مشورت کردن
 • جستجوی اطلاعات
 • راهنمایی گرفتن
 • کمک گرفتن از دیگران

ناسالم:

 • اقدام شتاب زده و بدون تفکر
 • حیله و نیرنگ
 • تقلب
 • پول نزول گرفتن
 • دزدی

آیا شما راه مقابله سالم مسئله مدار دیگری را می شناسید؟

لطفا آن را برای ما ایمیل بفرمایید تا اشتراک گذاری کنیم.

نکته: مقابله های هیجان مدار و مسئله مدار در ترکیب با هم استفاده می شوند.

مهارت زندگی

انواع مقابله های هیجان مدار:

الف: سالم

 • پرداختن به هر ورزشی
 • استفاده از هنر( مقابله های هنری)
 • دعا و نیایش
 • گریه کردن
 • درد دل کردن
 • دل داری دادن خود
 • فکر کردن به اوقات خوب در آینده
 • خیال و رویاپردازی
 • توکل و توسل
 • معنای مثبت دادن به اتفاقات

ب: ناسالم

 • سیگار و قلیان کشیدن
 • استفاده از مواد(حشیش، تریاک، شیشه)
 • زیر سوال بردن تمام اعتقادات
 • پرخاش کردن به دیگران
 • سرزنش دیگران
 • سرزنش کردن خود
 • نا امید شدن
 • فکر کردن به خودکشی
 • بی ملاحظگی و بی پروایی(رانندگی تند)
 • باور به بدشانس بودن

آیا شما راه مقابله سالم هیجان مدار دیگری را می شناسید؟

لطفا آن را برای ما ایمیل بفرمایید تا اشتراک گذاری کنیم.