مراقبت های بهداشتی

پیشگیری و ارتقای بهداشت رویکردی مناسب، برای کنترل بسیاری از مشکلات بهداشتی انسانها و سایر موجودات زنده، است که از طریق درگیر کردن تقریبا تمامی بخش های جامعه حاصل می شود. تحقیقات زیادی نشان داده است که تعیین کننده های فردی و اجتماعی، بر روی سلامت افراد، تاثیر دارند.

مراقبت های بهداشتی

سلامت

حالت و وضعیت یک فرد و یا یک اجتماع، است. این وضعیت سلامت بستگی دارد به یک سری از عوامل، که شامل مراقبت های بهداشتی هم می شود. از طرفی تعیین کننده های اجتماعی بسیاری بر سلامتی افراد تاثیر دارد مثل فقر، سطح تحصیلات، تغذیه، دسترسی به آب سالم و بهداشتی، رعایت بهداشت و شرایط مسکن و…

سلامتی وقتی حاصل می شود که تمامی اعضای بدن به طور کلی و به عنوان یک مجموعه درست کار کنند.

سازمان جهانی بهداشت: وضعیت درست فیزیکی، روانی، و اجتماعی فرد و نه فقط عدم وجود بیماری و یا ضعف و سستی. در واقع، برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت یکی از حقوق بنیادی انسان، بدون تبعیض نژادی، دینی، اعتقادات سیاسی، وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی می باشد.