انسانهای درستکار

زندگی آگاهانه (۶)

نان پاره ز من بستان                        جان پاره نخواهد شد آواره عشق ما                                آواره نخواهد شد آن را که منم خرقه                         عریان نشود هرگز وان را که منم چاره                          بیچاره نخواهد شد آن را که منم منصب                        معزول کجا گردد آن خاره که شد گوهر                         او خاره نخواهد شد آن قبله مشتاقان                              ویران نشود هرگز وان…