خدا

زندگی آگاهانه (۸)

‌ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ‌ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو از آنم همه تو هزاران درود و سلام  خدمت شما خواهران و برادران عزیزم امیدوارم لحظه های شیرین تجربه زندگی کردن، برایتان گوارا و پر برکت…