زبان

زبان مادری را حفظ کنیم

چگونه زبان مادری را تقویت و حفظ کنیم طعمی از قند و عسل دارد زبان مادری مهر گفتار محل دارد زبان مادری عشق و عرفان و معما و نوید دوستی روح پاک و بی خلل دارد زبان مادری گویش نغز و شکرریزش بهارستانی است صد معانی در بغل دارد زبان مادری گوهر اندیشه بارد شاخ…