خدا

زندگی آگاهانه (۷)

گفتیم غایت زندگی، این است که ما مسیر اصلی حیات را پیدا کنیم و بر کیفیت عمرمان بیفزاییم. دل هایمان بی کینه و بی خصومت زندگی را با شفقت و محبت بیشتری تجربه کنیم. اوج بگیریم. سوال: چگونه می توان بر کیفیت زندگی افزود؟ چند اصول مهم نیاز داریم: ۱-حس خوب خداباوری این که آدمی…