خودمراقبتی

زندگی سالم

خودمراقبتی برای داشتن یک زندگی سالم، شاد و آرام باید بتوانیم از خودمان به نحو احسن مراقبت کنیم و همه ی ابعاد وجودی امان را متناسب با یکدیگر و شرایط زمان و مکان رشد دهیم. خودمراقبتی شامل اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدف‌دار است که فرد برای سلامت خود، فرزندان و خانواده‌اش انجام می‌دهد تا در…