گفتگوی مثبت

گفتگوی مثبت با خود

کلیدهای زندگی سالم موجی برای پیشرفت موجی برای انگیزه یافتن موجی برای موفقیت موجی برای شناخت خود خوب زندگی کن بعد از تاریکی، روشنایی است.  طلوع خورشید هر روز می خواهد، همین را به ما بگوید، اما معمولا ما یادمان می رود. من یقین دارم خدایم من را رها نخواهد کرد. پس با امید تو…