سفیران سلامت

آموزش بهداشت

هدف آموزش بهداشت     کمک به افراد جامعه، برای دستیابی به سلامت مطلوب و استقلال در حفظ سلامت و مراقبت از خود است.       یعنی افراد جامعه: بخواهند سالم باشند. بدانند چگونه سالم بمانند. برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی اقدام کنند. و در مواقع لزوم طلب کمک نمایند.