ابعاد سلامت

سلامت

ابعاد سلامت انسان ابعاد گوناگون دارد در نتیجه برخورداری از سلامت کامل، بسیار بحث گسترده ای است که شامل سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی، اجتماعی می شود. مهارت های فردی و اجتماعی در برخورد با رویدادهای روزمره در حفظ سلامت ما  تاثیربسزایی دارد.