اضطراب و استرس

کنترل اضطراب و استرس(۲)

اضطراب احساس مبهم و ناخوشایندی تعریف می شود که با دلشوره و نگرانی همراه است و استرس تنش یا فشاری است که معمولا در اثر یک عامل خارجی و شناخته شده به وجود می آید مثل فشارهای اقتصادی، اختلافات خانوادگی و یا بیماری یکی از اعضاء خانواده. هم اضطراب و هم استرس می تواند برای…

خودآگاهی

خود آگاهی جسمی

شناخت خود و آگاهی از ویژگی های خود، یکی از نیازهای مهم انسان است که به او کمک می کند تا زندگی خود را بر اساس آن چه خود مایل است، هدایت کند. با توجه به ابعاد مختلف وجودی انسان، خودشناسی فرایندی پیچیده و دشوار است. خودآگاهی توانایی توجه به خود و ویژگی های مختلف…

روابط انسانی کریمانه

ایجاد روابط انسانی کریمانه

یکی از راههایی که باعث می شود زندگی انسانها از آرامش عمیقی برخوردار شوند این است که به شان و جایگاه هم دیگر احترام بگذارند و جایگاه نوع انسان را جایگاه رفیعی ببینند. زیرا هر انسانی حرمت و احترام خاصی دارد. در دیدگاه معنوی و غیر مادی، احترام و شان انسان ها وابسته به جایگاه،…

رویکرد حل مسئله

رویکرد حل مسئله برای حل مشکلات زندگی داشته باشیم

حل مسئله دامنه بسیار گسترده ای دارد در واقع فرد موقعیت های فیزیکی-زیستی و اجتماعی، بین فردی و روانی مانند مشکلات خانوادگی و … را خوب بررسی می کند و رابطه بین متغیرهای موجود را پیدا می کند. هر اتفاقی که در این عالم می افتد یک سری عوامل مختلف در ایجاد و بسط و…

داشتن هدف در زندگی

یکی از کلیدهایی که به ما کمک می کند تا هدفی برای زندگی خود پیدا کنیم این است که بتوانیم جوابی برای این سوالات پیدا کنیم. به راستی از کجا آمده ام و به کجا می روم؟ خداوند از خلقت من چه هدفی داشته است؟ این سوالات فرد را بر آن می دارد تا در…

مدیریت ذهن

مهیا کردن خلوت روزانه با خود

می گویند راههای مختلفی در زندگی وجود دارد که می تواند انسان را موفق کند. این راهها را باید پیدا کرد. فقط باید نگاهمان را دقیق تر کنیم تا راه موفقیت را پیدا کنیم. شاید راه جلوی پای ما باشد ولی ما به آن بی توجه هستیم. یکی از این راهها، داشتن خلوت روزانه با…

یاد خدا

ذکر

یکـی از نیازهـای اساسـی انسـانها، نزدیکـی و تقـرب به خداوند است. ایـن نیـاز در یکـی از رفتارهـای دینـی معنـوی کـه ذکـر اسـت، بـه بهتریـن شـکل خـود را نشـان میدهـد. دعـا، راز و نیـاز، یـاد خداونـد، نمـاز و بسـیاری از رفتارهـای دینـی- معنـوی مختلـف بـه صورت هـای متنـوع ایـن اتّصـال و پیونـد را برقـرار میکننـد. بـه…

صبر و بردباری

صبر و بردباری

موفقیت در زندگی، وابسته به آن است که انسان ها بتوانند مسیر و هدف مشخصی را تعیین کنند. ولی تنظیم اهداف و مقصود زندگی به تنهایی کافی نیست. چون انسانها در راه دستیابی به اهداف خود با مشکلات و موانع متعددی روبه رو می شوند. رو به رو شدن با موانع، بسیار طبیعی است. موفقیت…

مهارت حل مسئله

یادگیری روش حل مسئله

یکی از مهارتها و مقابله های بسیار موثر و مهم، مهارت حل مسئله است. مهارت حل مسئله، به صورت منظم و گام به گام، به شما کمک می کند تا بتوانید تفکر صحیح و سالمی نسبت به مشکل داشته باشید و به گونه ای فکر کنید که بتوانید مشکل و مسئله زندگی خود را به…

توکل

توکل(شماره۱)

توکل عبارت است از باور انسان ها به این که خداوند در همه حال لطف و رحمت خود را شامل همه موجودات بخصوص انسان ها خواهد داشت. در چنین شرایطی، شخص اعتماد دارد که حوادث و بحران ههای زندگی نه تنها باعث تخریب و صدمه به وی نمی شوند، بلکه به رشد بالاتری نیز دست…