پیامخبرپیشگیری از کلاهبرداری

  در عصر حاضر تقريبـاً هـيچ سـازماني از جـرائم رايانـه ای مصون نيست.
 -رايانه هاي نظامي و انتظامي ممكن است بوسيله سازمانهاي جاسوسي مورد هـدف قـرار گيرند.
-تاجرها ممكن است به وسيله رقبا مورد هدف قرار گيرند.

-بانكها و ديگر سازمانهاي مالي، ممكن است بوسيله جنايتكاران حرفه اي مـورد هـدف قرار گيرند.
– هر سازمان به ويژه دولت و رايانه هاي مربوط به شركت هاي خـدمات رسـاني همگـاني ممكن است به وسيله تروريستها مورد هدف قرار گيرند.
-هر سازمان ممكن است به وسيله كارمندان ناراضي يا كارمندان اخراج شده خـود مـورد هدف قرار گيرند و در دانشگاهها اين اقدام توسط دانشجويان يا كساني كه قبلاً در آنجـا
كار ميكردند انجام پذيرد.
– هر سازماني ممكن است به وسيله ربايندگان مورد هدف قرار گيرد. در پاره اي از مـوارد مهاجمين براي مبارزات هوشمندانه تر اين كار را انجـام مـيدهنـد و در مـواردي ديگـر آنها افراد ماهري هستند كه براي ارضاي خود اين كار را انجام ميدهند.

فناوری های امنیت اطلاعات:

امنیت اطلاعات،  حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشاي اطلاعات در بخشهاي غيرمجاز اشاره دارد. امنيت اطلاعات مجموعـه اي از ابزارهـا بـراي جلـوگيري از سرقت، حمله، جنايت، جاسوسي و خرابكاري و علم مطالعه روشهاي حفاظـت از داده هـا در رايانه ها و نظامهاي ارتباطي در برابر دسترسي و تغييرات غيرمجاز است. با توجه به تعاريف ارائه شده، امنيت به مجموعهاي از تدابير، روشها و ابزارها بـراي جلـوگيري از دسترسـي و تغييرات غيرمجاز در نظامهاي رايانه اي و ارتباطي اطلاق ميشود. «فن آوري» به كاربرد علم، خصوصاً براي اهداف صنعتي و تجاري يا به دانش و روشهاي مورد استفاده براي توليد يك محصول گفته ميشود.

منبع: هاتف مهدي. چالش ها و چشم اندازهاي امنيت در فضاي مجازي

دادن اطلاعات در سطح جامعه، در پیشگیری از به دام افتادن افراد و سازمانها در دام مجرمین بسیار کمک کننده می تواند باشد.

خطر انتقال ویروس و بدافزار از طریق لینک های آلوده

همیشه خطر انتقال ویروس و بدافزار از طریق باز کردن لینک های مشکوک و یا دانلود نرم افزار وجود دارد.

پیشگیری از کلاهبرداری

Scam prevention

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه